Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, jvf. vedtægterne.

Ordinær generalforsamling
afholdtes 20. marts 2023 kl. 19.00 
på Restaurant Oldfruen, Marielyst Strandvej 25a, Marielyst
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen er Mogens Hemmingsen og Steen Andersen
(øvrige medlemmer af bestyrelsen er Karsten Kragh, Jesper Larsen og Torben Hauerslev)
På valg som førstesuppleant er Anders Madsen og som andensuppleant er Jens Corneliussen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg som revisor er Jens Erik Boesen og som suppleant er Preben Majland Olsen
8. Eventuelt

Se referatet på siden Vandværket/referater